De Buitenhof - actief en leefbaar

Verkeer en Geluid

De werkgroep Verkeer en Geluid houdt zich bezig met de verkeersveiligheid, de geluidsoverlast van de A7/N7 en verder met alle verkeerszaken die van belang zijn voor de wijk. De ruimere verkeersomgeving rond De Buitenhof heeft de volle aandacht. De werkgroep heeft vanaf haar oprichting een actieve vertegenwoordiging in de Verkeerscommissie van de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk (VWH).

Overheidsplannen op verkeersgebied worden intensief gevolgd. Contact met ambtenaren en politici is belangrijk. Eventueel wordt ingezet op inspraak en beïnvloeding van politieke besluitvorming. 

Op 29 januari dit jaar hebben wij een bewonersavond georganiseerd samen met Groningen Bereikbaar over alle grote infrastructurele projecten de komende jaren rond Buitenhof. Voor de overzichtelijkheid hierbij feitelijke informatie op een rijtje.

Ondanks de hoge opkomst (80 man), de prachtige locatie (Seats2Meat) en de goede verzorging door de activiteitencommissie, was de informatieavond in januari niet in alle opzichten geslaagd. Verrassende vaagheden en onzekerheden in de presentatie van Groningen Bereikbaar zorgden ervoor, zo bleek na afloop, dat een aantal wijkbewoners nogal ongerust naar huis ging. Ongerustheid bijvoorbeeld over de vraag: ‘Komt De Buitenhof vol sluipverkeer te staan tijdens de bouw van Ring Zuid ?’ En er bleven andere vragen. Daarom nu eerst de nagestreefde planning, die we recentelijk van de provincie gekregen hebben. Onderhandeling met aannemers kan de planning nog een beetje veranderen.

Februari - Maart 2015 Kap bomen nabij Eemsgolaan-busbaan (uitgevoerd)
Maart 2015 – Juni 2015 Aanleg fietspad ‘De Verbetering’
April – juni 2015 Verleggen kabels en leidingen (soms wordt weg afgesloten) 
April – juli 2015 Aanbesteding bouw tunnel Eemsgolaan
September - Oktober 2015 Start bouw wegomleiding en tunnel Eemsgolaan
September - Oktober 2016 Tunnel Eemsgolaan operationeel
Begin 2017 Start werkzaamheden aanpak Ring Zuid

Ook de voorbereidingen voor de reconstructie van de knoop Hoogkerk (de 3 rotondes) zijn in de eindfase, bouw mag in 2016 verwacht worden. Of tegelijkertijd met de bouw van de Eemsgolaantunnel ook de busafrit vanaf de A7 aldaar wordt gebouwd is nog onzeker, formeel is dat een onderdeel van AanpakRingZuid en dat is nog bij de Raad van State. Als meer bekend is, volgt nog een informatieavond van de provincie in Hoogkerk.
Groningen Bereikbaar houdt een informatieve actuele website in de lucht, zie ook daar. Op onze bewonersavond in januari kwam de organisatie Groningen Bereikbaar, toen het over de bouw van de Ring Zuid ging, met de mededeling: ‘ zonder flinke verkeerstoename in de wijken kan het niet, iedereen zoekt sluiproutes en we hebben de automobilist niet aan een touwtje’. De stuurgroep AanpakRingZuid, en daarmee de wethouder, zegt het gelukkig anders: ‘Per wijk/buurt wordt een risicoanalyse gemaakt van verwachte toename. Buurtwegen mogen niet meer dan 10% stijgen en voor enkele, essentiële routes is 30% tijdens de bouw acceptabel. Wordt boven deze normen verwacht in een buurt dan worden voor die buurt maatregelen getroffen. Die buurtanalyse worden overlegd met de buurten.’  Dat is essentiële informatie voor ongeruste bewoners, die daardoor merken dat met hun belang (voor zover mogelijk) rekening wordt gehouden.